Page 68 - TMOK_Faaliyet_Raporu_2013

Basic HTML Version

Mali Rapor
2014 yılı tahmini bütçesinde gelirler ve giderler toplamı 7.500.000.- TL olarak kabul edilmiştir.
2014 yılı bütçe gelir ve giderleri dikkate alındığında faaliyet gelirlerimiz %78 oranında, faaliyet giderlerimiz ise % 14 oranında
gerçekleşmiştir.
Aşağıdaki tablodan da görüleceği gibi, toplam gelirlerimizin %88’i yurt içi ve yurt dışından sağlanan bağış ve yardımlardan,
%4’ü üye aidatlarından, %9’u ise mevduat faizi ve kur farkı gelirinden oluşmaktadır.
GERÇEKLEŞEN GELİRLER
%
Bağış ve Yardımlar
5.150.943,76
88
Yurt içinden alınan bağış ve yardımlar
3.447.447,13
58,59
Yurt dışından alınan bağış ve yardımlar
1.703.496,63
28,95
a)
IOC yardımları
1.368.939,43
b) EOC yardımları
235.284,35
c) Diğer yurtdışı yardımlar
99.272,85
Aidatlar
230.702,00
4
Gerçek Kişi Üye aidatları
35.702,00
0,61
Tüzel Kişi Üye aidatları
195.000,00
3,31
Faiz ve Kur Farkı Geliri
502.607,14
9
Banka mevduat faizleri
284.592,04
4,84
Döviz hesapları kur farkı geliri
218.015,10
3,71
Diğer Gelirler
4,11
0
Faaliyet Gelirleri Toplamı
5.884.257,01
100
66